Cuadrilla Resources

Locaties

Cuadrilla wil in drie gemeenten in Nederland door middel van proefboringen onderzoeken of daar schaliegasvoorraden voorkomen die economisch rendabel winbaar zijn. Het gaat om Boxtel, Haaren en de Noordoostpolder.

In Nederland moeten boorlocaties voldoen aan de eisen uit de Nederlandse Richtlijn Bodembeschermende Voorzieningen voor bedrijfsmatige activiteiten. De locaties van Cuadrilla zullen bestaan uit een boorkelder met daaromheen een betonplaat voor de fundatie van de boorinstallatie. De locatie is verhard met vloeistofdicht asfalt. De locatie is rondom voorzien van milieugoten die afwateren in een (regen)water opvangbak. Het boorterrein wordt afgesloten van de omgeving door een hekwerk.

Nadat de locatie is aangelegd, inspecteert een onafhankelijk deskundig inspecteur van een door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd inspectiebureau voor bodembeschermende voorzieningen (ISO/IEC 17020) de locatie. Na goedkeuring wordt een ‘Verklaring Vloeistofdichte Voorziening’ afgegeven.

Locaties

Concessiegebieden in Nederland

Locaties

Potentiele proefboorlocaties binnen de concessiegebieden van

Klik op de afbeelding voor een vergrootte weergave_