Cuadrilla Resources

Uitstoot

Het gebruik van aardgas – schaliegas is aardgas – leidt tot minder uitstoot van schadelijke stoffen, zoals CO2, dan het gebruik van andere fossiele brandstoffen, zoals steenkolen en aardolie.  Aardgas bestaat voor het grootste deel uit methaan. Bij verbranding komen kooldioxide (CO2) en waterdamp vrij.

Brandstoffen zoals steenkolen en aardolie bevatten veel meer CO2, met een hogere uitstoot van zwavel en stikstof. Aardgas produceert bij verbranding ruwweg de helft van de hoeveelheid CO2. Het gebruik van aardgas leidt dus tot minder belasting van het milieu. In tegenstelling tot kolen en olie veroorzaakt aardgas ook minder vervuiling van de atmosfeer. Dit komt doordat bij verbranding nagenoeg geen stoffen zoals as vrijkomen.

Luchtvervuiling

Recente berichten uit de Verenigde Staten stellen dat boren naar schaliegas gezondheidseffecten, waaronder kanker, kan veroorzaken. Deze berichten gaan vooral over vermeende luchtverontreiniging.

Er kunnen luchtemissies van vluchtige (aromatische) koolwaterstoffen uit schaliegas en condensaat voorkomen. In de Verenigde Staten hebben wetenschappers van de Colorado School of Public Health luchtvervuiling bij de winning van schaliegas geconstateerd. De vervuiling verhoogt het risico op kanker voor de omwonenden.

Gesloten systeem

In Nederland is dit risico nihil, omdat Cuadrilla met een gesloten systeem werkt. Daarnaast zijn luchtemissies van stoffen in de frackingvloeistof (glutaaraldehyde en polyacrylamide) zeer onwaarschijnlijk, omdat beide stoffen niet uit deze vloeistof verdampen. De frackvloeistof wordt hergebruikt of door een gecertificeerd waterzuiveringsbedrijf verwerkt. Daardoor is kans op blootstelling van omwonenden aan deze chemicaliën nihil en zijn gezondheidsklachten niet te verwachten. De mogelijke lekkagepaden bij een gesloten systeem zijn bekend en kunnen adequaat worden ondervangen.