Cuadrilla Resources

Fracken

Bij het proefboren in de harde schalielagen past Cuadrilla  het zogenoemde fracken toe. Deze techniek vergroot plaatselijk de doorlatendheid (permeabiliteit) van de bodemlaag, zodat het gas beter naar de boorput kan stromen.

Frackvloeistof

Bij fracken wordt een vloeistof onder druk in de schalielaag gepompt, waardoor bestaande haarscheurtjes verder worden opengemaakt. Cuadrilla gebruikt frackvloeistof die voor 99,85% bestaat uit water en zand, aangevuld met kleine hoeveelheden chemische stoffen: glutaaraldehyde om de groei van bacteriën te voorkomen en polyacrylamide, dat helpt om het zand in de scheurtjes te brengen. Bij gebruik van bacteriologisch betrouwbaar water kan glutaaraldehyde mogelijk achterwege blijven. Het water wordt via een pijpleiding naar de proefboorlocatie aangevoerd, zodat transport van water over de weg achterwege kan blijven.

NOGEPA, de brancheorganisatie voor de olie- en gasindustrie, heeft een informatiekaart over fracken gepubliceerd. Het document geeft nadere toelichting op fracken met onder meer aandacht voor chemicaliën: eigenschappen, risicobeheersing en regelgeving verbonden aan het gebruik van deze stoffen.

Frequentie

Op voorhand is niet precies aan te geven hoe vaak en hoe lang het fracken zal plaatsvinden. Dat hangt sterk af van de gegevens die we tijdens het boren verzamelen. Op de proefboorlocatie in het Britse Preese Hall deed Cuadrilla in totaal vijf fracks in een periode van acht weken.

Een frack duurt één tot twee uur en gebeurt overdag. In een periode van acht weken wordt dus maximaal tien uur gefrackt. De frackactiviteiten voeren we geleidelijk en zorgvuldig uit. Na elke frack vullen we de vloeistof weer aan. Experts bekijken de resultaten en vervolgens zoeken we naar een nieuwe zone in de boorput om te fracken.

Het materieel voor het fracken bestaat onder meer uit opslag voor water en zand, hogedrukpompen, een scheidingsinstallatie en leidingen.

De booractiviteiten staan onder toezicht van het Staatstoezicht op de Mijnen. Deze rijksinspectiedienst valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken.

Horizontaal boren en fracken

Tot nu toe hebben we steeds aangegeven dat we tijdens de proefboringen alleen verticaal zouden boren en fracken. Op deze beslissing zijn we teruggekomen. We zullen ook horizontaal boren en fracken.

Het boren en fracken van een horizontale put levert essentiële informatie op over het benodigde aantal productielocaties in het geval in een later stadium tot de winning van schaliegas wordt overgegaan.

Als uit de proefboringen naar voren komt dat de hoeveelheid aanwezig gas economisch winbaar is én de toestroom van gas met behulp van horizontaal boren en fracken goed op gang wordt gebracht, kan in het geval van winning worden volstaan met minder (bovengrondse) productielocaties.

Bij een horizontale boring boren we recht naar beneden, tot de boor de schalielaag bereikt. Daarna volgt de boor de schalielaag in horizontale richting.  Op die manier kunnen we over een veel groter oppervlak van de schalielaag fracken. Via een boorput vergaren we op verschillende locaties informatie over de aanwezigheid van aardgas.

Waterverbruik

Bij het boren van de put gebruiken we 500 kuub water. Voor het fracken geldt als uitgangspunt 1500 kuub per frack. Uitgaande van vijf fracks komt het watergebruik voor het fracken op maximaal 7500 kuub. Na elke frack stroomt een deel van de gebruikte frackvloeistof via de put weer terug naar de proefboorlocatie. We verwachten dat tussen de 10 en 30% van de totale hoeveelheid geïnjecteerde vloeistof terugstroomt. In het retourwater kunnen zeer lage concentraties van stoffen worden meegevoerd die van nature in de diepe ondergrond voorkomen, zoals zware metalen en radioactieve elementen.

Een deel van dit water wordt gereinigd en hergebruikt, de rest wordt door een gecertificeerd waterzuiveringsbedrijf afgevoerd voor verwerking.

 

Fracken

Fracken

Fracken

Samenstelling frackvloeistof

Fracken

Fracken - Noord-Brabant

Fracken

Fracken - Noordoostpolder

Klik op de afbeelding voor een vergrootte weergave_